Lắp đặt Loa Bose 402 Series IV tại Nhà thờ Giáo họ Nam Biên, Thái Bình

Lắp đặt hệ thống âm thanh nhà thờ Giáo họ Nam Biên, thuộc Giáo Xứ Xuân Hòa, Giáo Phận Thái Bình.

Lắp đặt Loa Bose DesignMax DM3SE tại Nhà thờ Giáo họ Nhà Tòa

Lắp đặt Loa Bose DesignMax DM3SE tại Nhà thờ Giáo họ Nhà Tòa Hà Nam

Lắp đặt hệ thống âm thanh Loa Bose DesignMax DM3SE tại Nhà thờ Giáo họ Nhà Tòa – Hà Nam

Lắp đặt Loa Bose MA12 tại Nhà thờ giáo họ Bình Chính (Hà Nam)

lắp đặt hệ thống âm thanh nhà thờ giáo họ bình chính

Lắp đặt hệ thống âm thanh nhà thờ giáo họ Bình Chính (Hà Nam) với Loa Bose MA12

Lắp đặt hệ thống âm thanh tại Nhà thờ chính tòa giáo phận Thái Bình

lắp đặt hệ thống âm thanh nhà thờ chính tòa thái bình

Lắp đặt hệ thống âm thanh tại Nhà thờ chính tòa giáo phận Thái Bình với Loa Bose 402 IV và Loa Bose MA12

Lắp đặt hệ thống âm thanh nhà thờ Giáo xứ Lai Tê – Giáo phận Bắc Ninh

Lắp đặt hệ thống âm thanh nhà thờ Giáo xứ Lai Tê - Giáo phận Bắc Ninh

Lắp đặt hệ thống âm thanh nhà thờ Giáo xứ Lai Tê – Giáo phận Bắc Ninh