Renkus-Heinz là công ty loa chuyên nghiệp của Mỹ, cung cấp công nghệ tiên tiến để tập trung và xác định âm thanh.