Dòng loa Live/Touring của Omega với mục đích dùng làm loa biểu diễn, loa lưu diễn, loa sự kiện.